Oferta na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014

włącz .

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(rodzaj zadania publicznego2))

Upowszechnianie kultury fizycznej

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15.09.2014 do 14.12.2014 r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)

PRZEZ

Urząd Miejski w Łaszczowie

(organ administracji publicznej)

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I.   Dane oferenta/oferentów1), 3)

1)    nazwa: Łaszczowski Klub Sportowy „KORONA” w Łaszczowie

2)    forma prawna:4)

(X)   stowarzyszenie                              (  )   fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                (  )   kościelna jednostka organizacyjna

(  )   spółdzielnia socjalna                     (  )   inna...........................................

3)    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000070390

 

4)    data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)  11.12.2001 r.

5)    nr NIP:  921-17-69-630  nr REGON: 951069610

6)    adres:

Miejscowość Łaszczów ul.: Partyzantów 14

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7)

gmina: Łaszczów powiat:tomaszowski województwo:  lubelskie

kod pocztowy: 22-650 poczta: Łaszczów

7)    tel.: -----   faks: -------  e-mail  http://  -------------

8) numer rachunku bankowego: 09 9620 0005 0000 1889 2001 0001

 nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a)  Wojciech Wronka

b)  Rafał Swatowski

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)  Rafał Swatowski  665400788

 

12)  przedmiot działalności pożytku publicznego:

 

a)   działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizowanie niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych

Szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych

Wspieranie innych organizacji (LZS UKS OSP)

 

b)   działalność odpłatna pożytku publicznego

 

 

13)  jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a)    numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  ------------------------------------

b)    przedmiot działalności gospodarczej -------------------------------------------

II.  Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

 

 Określone w Statucie i wypisie z KRS „KORONY” Łaszczów (załącznik do oferty)

 

 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

  1. 1.     Krótka charakterystyka zadania publicznego

 

 Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w tym propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą

 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

 

 

 Klub prowadzi szkolenie pięciu grup szkoleniowych : orlików młodszych, młodzików starszych, seniorów V liga i drużyna kobiet II liga. Każda z grup szkoleniowych bierze udział w rozgrywkach i posiada swoich trenerów bądź instruktorów, w związku z powyższym istnieje konieczność zapewnienia warunków do treningu, stroi sportowych, wyjazdów na mecze, dojazdów na treningi itp.. Gmina Łaszczów charakteryzuje się bardzo dużym zainteresowaniem piłką nożną, stąd istnieje konieczność zorganizowania kształcenia swoich umiejętności i brania udziału w współzawodnictwie sportowym tak wielu grup szkoleniowych. Rozwój każdej z grup ponosi za sobą określone wydatki a na terenie Gminy Łaszczów jesteśmy największym klubem sportowym, który jest w stanie podjąć się takiego zadania, dlatego też czynimy staranie o dotację na realizacje zadania publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej.

 

 

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

 

 Zawodnicy   z V ligi piłki nożnej seniorzy.

Zawodnicy z drużyny młodzików starszych.

Zawodnicy z drużyny orlików młodszych

Zawodniczki I ligi kobiet grupa południowa

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani rozwojem swoich umiejętności sportowych.

 

 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania11)

 

  Rozwój kultury fizycznej i sportu przez klub „KORONA” Łaszczów, głownie w zakresie piłki nożnej jest realizowany od początku jego powstania. Jest to jedyny klub na terenie gminy, który skupia dzieci, młodzież i dorosłych od wielu lat. Wielu z wychowanków odnosi sukcesy sportowe, reprezentując gminę na różnego rodzaju imprezach współzawodnictwa sportowego. Jest możliwe tylko dzięki stałym treningom pod nadzorem instruktorów. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej a mieszkańców gminy w większości nie stać na opłacanie treningów, dlatego zachodzi potrzeba zapewnienia rozwoju sportowego poprzez pozyskanie na ten cel dotacji.

 

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

 

 Otrzymane dotacje:

2009 rok – Urząd Gminy w Łaszczowie – 90.000 zł

2010 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 90.000 zł

2010 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 10.000 zł

2011 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 110.000 zł

2011 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 10.000 zł

2011 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 10.000 zł

2012 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 90.000 zł

2013 rok – Urząd Miejski w Łaszczowie – 90.000 zł

2013 rok – Urząd miejski w Łaszczowie – 10000 zł

2014 rok – Urząd miejski w Łaszczowie – 100.000 zł

 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

 

 Szkolenie i zapewnienie udziału w rozgrywkach:

 klasy okręgowej (V liga) seniorów

 I ligi kobiet

Młodzików starszych

Orlików młodszych

 

7.         Miejsce realizacji zadania publicznego

 

 Stadion Sportowy w Łaszczowie

Kompleks boisk w Łaszczowie

Stadiony drużyn z którymi odbywać się będą mecze

 

 

 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

 

 Drużyna kobiet:

rozegranie 4 meczy ligowych

treningi od 2 do 3 razy w ciągu tygodnia

Drużyna seniorów:

rozegranie 5 mecz ligowy

treningi od 3 do 4 razy w ciągu tygodnia

Treningi młodzików

 

 

9. Harmonogram13)

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.09.2013 do 14.12.2013

 

Poszczególne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznego14)

 

 Terminy realizacji

poszczególnych działań

 

 Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działanie w zakresie realizowanego

zadania publicznego

 

  Treningi i rozgrywki seniorów

  Treningi i rozgrywki I ligi kobiet 

  Treningi młodzików

 09-11.2014 r.

 09-11.2014 r.

 09-10.2014 r.

 „KORONA” Łaszczów

 „KORONA” Łaszczów

 „KORONA” Łaszczów

 

IV.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1.  Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów16

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)

Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł)

I

Koszty merytoryczne18) po stronie "KORONY" Łaszczów19):

 

 

 

 

 

 

 

1

Wynagrodzenie trenera

1

1600

miesiąc

1600

1600

   

2

Wynagrodzenie trenera

1

1500

miesiąc

1500

1500

   

3

Wynagrodzenie instruktora

1

500

miesiąc

500

500

   

4

Koszty dojazdu zawodników

   

wg. potrzeb

4200

4200

 

 

 

5

ekwiwalent za pranie odzieży

1

   

2200

2200

   

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie "KORONA" Łaszczów19):

             

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji

             

IV

Ogółem

     

10000

10000

0

0

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

 

1

 

 Wnioskowana kwota dotacji

 

10.000 zł

 

100%

 

2

 

 Środki finansowe własne17)

 

 .......... zł

 

 ......%

 

3

 

 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione

w pkt 3.1 – 3.3)11)

 

 ......... zł

 

 ......%

 

3.1

 

 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

 

 .......... zł

 

 ......%

 

3.2

 

 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,

środki z funduszy strukturalnych)17)

 

 .......... zł

 

 ......%

 

3.3

 

 pozostałe17)

 

 0 zł

 

 0 %

 

4

 

 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

 

 0 zł

 

0 %

 

5

 

 Ogółem (środki wymienione w pkt 1 – 4)

 

 10000 zł

 

 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

 

Nazwa organu administracji

publicznej lub innej jednostki

sektora finansów publicznych

 

 Kwota środków

(w zł)

 

 Informacja o tym,

czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków

został(-a) rozpatrzony(-a)

pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)

 

 Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych

do czasu złożenia

niniejszej oferty

 

 

 

  

 

 TAK/NIE1)

 

  

 

 

 

  

 

 TAK/NIE1)

 

  

 

 

 

  

 

 TAK/NIE1)

 

  

 

 

 

  

 

 TAK/NIE1)

 

  

 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

......................................................................................................................................................

V.  Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1.  Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

 Dwóch trenerów piłki nożnej

 Trzech instruktorów piłki nożnej

 10 wolontariuszy

 

2.   Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

 

 14 kompletów stroi sportowych

Dresy ok. 100 szt.

 Piłki, znaczniki, siatki – niezbędne do wykonywania ćwiczeń

 Użyczony na czas rozgrywek stadion sportowy wraz z zapleczem socjalnym

 Użyczony na czas treningów kompleks boisk sportowych

Stół do tenisa stołowego wraz z rakietkami

Wózek do oznaczania boiska

 

3.   Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które

z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

 

 W 2009 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecona przez Urząd Gminy w Łaszczowie

 W 2010 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sporu zlecona przez Urząd Miejski w Łaszczowie

W 2011 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecona przez Urząd Miejski w Łaszczowie

W 2012 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecona przez Urząd Miejski w Łaszczowie

W 2013 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecona przez Urząd Miejski w Łaszczowie

W 2014 roku realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecona przez Urząd Miejski w Łaszczowie

 

 

 

4.   Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 Nie przewidujemy zlecania zadania publicznego innym podmiotom.

 

 

Oświadczam(-y), że:

1)  proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2)  w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3)  oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .........................;

4)  w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5)  oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6)  dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7)  wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

                                                                                              .................................................................

                                                                                              .................................................................

                                                                                              .................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1))

 

                                                                                               Data ........................................................

Załączniki:

1.  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

2.  W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe25)

 

 

 

 

____________

1)  Niepotrzebne skreślić.

2)  Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3)  Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4)  Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5)  Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6)  W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7)  Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8)  Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9)  Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie

skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem

działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.