test

włącz .

Zajęcia dodatkowe w II semestrze roku szkolnego 2019/2020

GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 - 8.45          
8.50 - 9.35          
9.40 - 10.25         Zajęcia wyrównawcze z chemii
10.45 - 11.30 kółko matematyczne        
11.40 - 12.25          
12.40 - 13.25       piłka nożna  
13.35 - 14.20     karate    
14.25 - 15.10   lekcje muzyki      

sesjaa

włącz .

yotube

włącz .

sesja

 

Informacja dla rolników dotycząca strat spowodowanych suszą w 2018 r

włącz .

Burmistrz Łaszczowa informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym gminy Łaszczów wśród upraw:

 • zbóż jarych (rosnących na I i II, III, IV kategorii gleb)
 • zbóż ozimych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • krzewów owocowych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
 • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
 • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

należy zgłaszać powstałe straty w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 243 z dnia 20 sierpnia 2015 r. do szacowania strat zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przed zgłoszeniem oświadczenia o stratach należy sprawdzić występowanie suszy w załączonych materiałach.

Wnioski wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać zgodnie z załączonymi wzorami do Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w pok. nr. 13

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wykaz upraw zagrożonych suszą według IUNG na terenach Gminy Łaszczów - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0618063/

Wyjaśnienia dotyczące podziału kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

mapa kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości

włącz .

1. Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości Pukarzów

Nr działki 91 - o powierzchni 0,56 ha.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa

Nr działki 560/1 – o powierzchni 0,2348 ha

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz Uchwały nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

 

I. Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-    propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-    szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

 

II. Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 roku

130.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:

-    zasady przyznawania dotacji określają przepisy  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

-    dotację otrzyma podmiot którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

-    zadanie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2018 r.

-    podmiot wyłoniony składa z realizacji zadania sprawozdanie merytoryczno-finansowe na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia.

-    szczegółowe warunki realizacji, finansowania rozliczania i kontroli zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Łaszczowa a Oferentem.

 
V.
Termin składania ofert:

-    oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert  na upowszechnianie kultury fizycznej ” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie ul. Chopina 14, do dnia 20-03-2018 r. do godziny 15.30.

-    ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z uwzględnieniem art.14 Ustawy

-    oferty niekompletne bądź z błędami formalnymi nie będą brały udziału w konkursie

VI. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

-    w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję  konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

-    posiedzenie Komisji na której nastąpi otwarcie Ofert i ich ocena formalna odbędzie się dnia 21-03-2017 r. o godz. 10.15 i jest jawne

-    Komisja przy opiniowaniu Ofert stosuje między innymi następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z Ustawą
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
 3. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta
 4. ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego osiągnięcia, dokonania, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe wpływające na realizację zadania,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

-     Po zatwierdzeniu przez Burmistrza wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Łaszczowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu http://laszczow.pl/

-     Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, pok. nr 9.

VII. Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2015 r. – 140.000 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2016 r. – 130.000 zł.

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2017 r. – 130.000 zł.

 

 

 

Nowy start

włącz .

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw" rozpoczęła realizację projektu "Nowy start".
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1] w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (4 godz.)
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
  • Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);
  • Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera(180 godz. dyd.);
  • Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);
  • Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);
  • Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera(180 godz. dyd.).
 • 3- miesięczne staże zawodowe.


UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,20 zł brutto/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 2100 zł brutto/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi
 • materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • wyżywienie w trakcie szkoleń;

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego.

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane bezpłatnym wsparciem, oferowanym w ramach projektu. Prosimy również o wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych osób załączonych do pisma ulotek informacyjnych oraz plakatów.

 

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl
(zakładka dot. projektu „Nowy start"), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu
przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu „Nowy start"