Prawa miejskie dla Łaszczowa

włącz .

Prawa miejskie dla Łaszczowa

 

Uchwałą Nr XVIII/96/08 z dnia 23 października 2008 roku Rada Gminy Łaszczów podjęła działania celem nadania statusu miasta miejscowości Łaszczów i ustalenia jej granic poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznychz mieszkańcami Gminy Łaszczów.

 

 

  • W dniu 22 stycznia 2009 roku mija 460 lat od nadania praw miejskich dla Łaszczowa.
  • W 2009 roku mija 140 lat pozbawienia praw miejskich z mocy ukazu carskiego.  

 

DLACZEGO CHCEMY ODZYSKAĆ PRAWA MIEJSKIE?

 

·         Względy historyczne:

Początki Łaszczowa sięgają połowy XVI wieku, kiedy to dokumentem wydanym w 1549 r. (dokładnie we wtorek 22.I. po św. Agnieszce)w Piotrkowie Trybunalskim król Zygmunt August, zezwolił Aleksandrowi Łaszcz z Tuczap, podkomorzemu bełskiemu i staroście horodelskiemu,na zamianę jego wsi dziedzicznej Domaniż na miasto o nazwie Prawda(od herbu Prawdzic, którym pieczętowała się rodzina Łaszczów). Miasto to w roku 1578 zmieniło nazwę na Łaszczów i posiadało prawa magdeburskie. Podczas powstania styczniowego najsilniejszym echem odbiły się walki oddziałów powstańczych w lasach Roztocza. Po upadku powstania władze carskie podjęły szereg ostrych represji wobec Polaków. W 1869 roku car pozbawił praw miejskich 26 miejscowości na terenie Lubelszczyzny w tym Łaszczów.  

 

Prawa miejskie obejmowały między innymi prawo targowe (pozwolenie na urządzanie targów). Do obecnej chwili w Łaszczowie w każdy wtorek odbywa się targ.

 

·         Utworzenie miasta Łaszczów zwiększy atrakcyjność gminy w zakresie inwestycji gospodarczych i powstania dodatkowych miejsc pracy.   

 

·         Uregulowanie sprawy gruntów i zameldowania administracyjnego.

Obecnie istnieje rozbieżność pomiędzy zameldowaniem a położeniem budynku mieszkalnego. Dotyczy to części osób zameldowanych                              w Łaszczowie, a mieszkających na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Domaniż. Nadanie statusu miasta, spowoduje  przyporządkowanie tych działek do miejscowości Łaszczów.

 

 

 

 CZEGO NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ PO ODZYSKANIU PRAW MIEJSKICH ?

 

Dane administracyjne:

·         Nazwa miejscowości:  Łaszczów

 

·         Proponowany układ administracyjno – geodezyjny Łaszczowa: miasto obejmie następujące miejscowości: Czerkasy,  Domaniż, Łaszczów, oraz części obszarów  zabudowanych miejscowości Łaszczów – Kolonia                     i  Podhajce.

·         Powierzchnia miasta wynosić będzie ok. 500 ha, liczba mieszkańców ok. 2300.

-     Nazwy ulic w miejscowości Łaszczów - zatrudniono główne ulice miejscowości, które wejdą w obręb miasta Łaszczowa będą posiadały nazwy tych miejscowości

 

Nadanie statusu miasta nie wpłynie na:

 

·         Wysokość podatków – wysokość stawek podatku określa Rada Gminy              w drodze uchwały, niezależnie od statusu gminy. 

 

 ·         Dodatek wiejski dla nauczycieli – dodatek wiejski – prawo do uprawnień socjalnych posiada zarówno nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim, jak również zatrudniony w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

 

·         Stypendia dla uczniów – podejmowane są przez Radę Gminy w drodze uchwały. Rada Gminy określa zasady udzielania stypendiów dla uczniów.  Programy stypendialne otrzymują uczniowie i studenci z obszarów zagrożonych marginalizacją którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia. 

 

·         Liczba radnych – niezależnie od statusu gminy w gminach do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 radnych. 

·         Aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej – gminy miejsko -  wiejskie mogą aplikować o identyczne środki finansowe jak gminy wiejskie. 

 

·         Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych – warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich jest posiadanie gospodarstwa rolnego niezależnie od  jego położenia.  

 

·         Obwody sołeckie i wyborcze – bez zmian

 

Zmianom podlega:

·         Wymiana dowodów osobistych mieszkańców sołectw: Czerkasy, Domaniż, Łaszczów – Kolonia i Podhajce wchodzących w obręb miasta Łaszczowa –  koszt wymiany dowodów osobistych poniesie Urząd Gminy w Łaszczowie.  

 


         W związku z faktem, iż w styczniu 2009 roku mija 460 lat od chwili nadania praw miejskich podjęliśmy działania, aby styczeń ze względu na swoją wymowę historyczną dla obszaru Łaszczowa był czasem do przeprowadzenia konsultacji społecznych, które odbędą się w II połowie stycznia 2009 roku

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zostaną  przeprowadzone konsultacje społeczne we wszystkich sołectwach Gminy Łaszczów.

Dla sołectw:

Czerkasy Domaniż, Łaszczów, Łaszczów – Kolonia,  Podhajce, ankiety  konsultacyjne  zostaną dostarczone i odebrane od  mieszkańców uprawionych do głosowania. Dla mieszkańców z pozostałych sołectw konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone podczas zebrań wiejskich.

 

 

Mamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa uzyska poparcie z Państwa strony i z zaangażowaniem wezmą Państwo udział w konsultacjach społecznych. O dokładnym terminie poinformujemy w późniejszym okresie. Starania o odzyskanie praw miejskich będą nie tylko działaniem administracyjnym, ale także lekcją historii. Historii, o której należy pamiętać, zaś obchodzenie rocznic odzyskania praw miejskich będzie do tego doskonałą okazją.

 

 Kliknij tutaj aby pobrać dokument Word